Kyrkebyn 2:18, Gestad (RAÄ 10) LM-GMu (1986 - 1990) [sv]

Kyrkebyn 2:18, Gestad (RAÄ 10) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (okänd fornlämningstyp) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1986, 1987. 1988. 1990

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Gestad
Fastighet: Kyrkebyn 2:18
Fornlämning: 10
Diarienummer, Lödöse museum: 473/3012
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-388-86 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:41
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/af113634-6fb6-44ec-9377-8878d3b3721c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kyrkebyn 2:18, Gestad (RAÄ 10)
Swedish

Identity
LM-GMu
Investigation type
Description
Arkeologisk provundersökning (okänd fornlämningstyp) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1986, 1987. 1988. 1990

Län: Västra Götaland
Landskap: Ds
Socken/stad: Gestad
Fastighet: Kyrkebyn 2:18
Fornlämning: 10
Diarienummer, Lödöse museum: 473/3012
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-388-86
Swedish

Timespan
1986 - 1990

-Earliest time
1986
-Latest time
1990
Place
, , Kyrkebyn 2:18, Gestad [sv]

-Place (text)
Kyrkebyn 2:18, Gestad
Swedish
Gestad (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Vänersborg (Kommun) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
473/3012
-Case type
-Registration number
11.391-388-86
Result

Anledning:
Framställning till Länsstyrelsen från Gestad hembygdsförening om identifiering av fornminnet Murängen för motivering av markvårdsfrågor.

Sammanfattning/redovisning:
Undersökingar gjordes i treomgångar, 1986, 1987 och 1988.

1986 års undersökning:
Undersökningen omfattade två rektangulära grundlämningar, en i söder (nr 21 i Hellmans kartering 1965) och en norr därom (nr 12 i Hellmans kartering 1965).
Lämning nr 21 visade sig vara rester efter en kyrka med romansk plan, där kordelen tydligen i ett sekundärt skede försetts med inneväggar av tegel. En ombyggnad kunde konstateras, varvid en tvärvägg lagts in ungefär mitt i långhuset och delat detta i två rumsenheter. Väggens tjocklek 0,8-1 m kan möjligen antyda försvarsändamål för den bakre delen av det ombyggda långhuset, varvid man kunde gissa på gårdskapell för främre långhusdelen och koret. I kyrkan har ett tegel med runinskrift (Dalslands första) och flera tegel med dekorristningar påträffats. Teglen överensstämmer med materialet i Gestad gamla kyrka, uppförd omkr. 1250 då sannolikt den här aktuella kyrkan övergivits och byggts om.
Den andra lämningen, nr 12, utgörs av en stor rektangulär byggnadsgrund ca 10 x ca 20 m, där en inre grundlinje kunde konstateras. I den undersökta delen av anläggningen förekom bränt lergolv, och tills vidare är slutsatsen en större bostadsbyggnad, vars dimensioner kanske kan tolkas som en stormansgård.

1987 års undersöking:
Undersökningen kompletterades inom kyrkolämningen och 'Stormansgården'. Dessutom gjordes korsande provschakt inom två byggnadsanläggningar norrut på området (enligt Hellmans inventering nr 3 och nr 9), i ena fallet sannolikt en smedja, i andra fallet möjligen bostadsbyggnad med partiellt stengolv och sannolikt enkel härdanläggning. Inom 'Stormansgården' gjordes ytterligare fynd av bronshantverk, dessutom av hushållsbetonat material, vävtyngder, nycklar och söljor (varav en daterbar till 1200-talets andra hälft). Kyrkans byggnadsutveckling närmare klarlagd: en omfattande ombyggnad med tegelinslag i östra halvan vid tiden strax efter 1200-talets mitt. Här gjordes ytterliggare fynd av dekorerat murtegel.

1988 års undersökning:
Omfattade dels fortsättning av ett par tidigare påbörjade schakt, dels upptagning av 5 nya provschakt. Ett av dessa berörde en starkt lerbemängd kulle, som tidigare uppfattats som uppschaktningsmaterial från skattsökningsgrop (1800-talet), men som visade sig vara resterna av en stor härdanläggning tämligen centralt i det tidigare konstaterade bostadshuset (ca 10 x 20 m). Flera fynd i anslutning härtill: söljor, bultlåsnyckel, keramik, även västeuropeisk importkeramik.
Forsatt provgrävning i en rektangulär anläggning med kraftiga grundstenar uppvisade en inre stenläggning, tills vidare uppfattad som golvfixering i stallbyggnad. Även här en del keramikfynd, troligen även förmedeltida. Anläggningen kan ha varit återanvänd för byggnad under 1200-talet.
3 provschakt gjordes för att om möjligt lokalisera en kyrkogård till den romanska kyrkobyggnaden i södra delen av området. Några gravar påträffades inte men i ett av dessa schakt konstaterades en metervid brandgrop (kokgrop?) av järnålderstyp och i sådant läge att den måste hänföras till förhistorisk tid.

Fynd:
1986 års undersökning:
Fyndmaterialet är medeltida med enstaka säkrare dateringar till 1200-talets andra hälft.
1987 års undersökning:
Bronshantverk, vävtyngder, nycklar och söljor
1988 års undersökning:
Söljor, bultlåsnyckel, keramik, även västeuropeisk importkeramik

Datering:
1100 - 1200-tal (partiellt förhistoriskt, troligen järnålder)

Swedish

Alternative id
GMu
-Id
GMu
-System
Lödöse museum
No hits.