Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-DCB (1974) [sv]

Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1974

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Långgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1971-72,74
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 104 c [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ec0da765-08f0-46f4-8ab8-dbbea03b01c4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Långgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-DCB
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1974

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Långgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1971-72,74
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 104 c
Swedish

Timespan
07/1974 - 09/1974

-Earliest time
07/1974
-Latest time
09/1974
Place
, , Långgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Långgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1971-72,74
Result

Anledning
Undersökningen föranleddes av en schaktning för komplettering av dräneringsledning. Schaktningen utgjorde etapp III på ledningsschaktning längs Långgatan (jfr SR 104a och 104b). Den första etappen utfördes 1971, i Ö-V riktning från Rv 45 fram till torget. Året därpå fortsatte schaktningarna från torget till 'trekanten' (etapp II) och 1974 gjordes en sydlig utvidgning vid schaktets östra ände (etapp III) vid fastigheten Passagården 1:33.

Beskrivning
Etapp III: utvidgning av schakt för dräneringsledning på en yta som omfattade ca 18 m2. Sträckan motsvarar meterrutorna 201-207.
Vägbädden avschaktades med maskin, därefter handgrävning. Kulturlagrets djup var drygt 3,5 m. Grävningen genomfördes i 18 skikt, varav 15 svarade mot byggnadsskeden. Lämningar av en byggnad med Ö-V orientering förekom i samtliga skikt ned till 16, tydligen ingående i den gatulänga med långa byggnader (genomsnittligt 9 m), som påträffats i angränsande grävningar (framför alllt 1961). Söder om denna byggnad fanns i flertalet skikt lämningar av en troligen nord-sydorienterad, sannolikt mindre byggnad. Mellan de båda förekom rester av broläggning i trä. I de äldsta skikten en något annorlunda plan med bl.a. en större härdanläggning i samma läge som det yngre broläggningsstråket. I vissa skikt förkom väl bevarade husbottnar med värdefulla byggnadstekniska detaljer (t.ex. tröskelsyll i stavverkshus, med dörröppning mot söder). I de äldsta skikten enklare konstruktioner, möjligen även flätverkshus.
En serie virkesprov tillvaratogs för dendrokronologisk datering.

Fynd
1954 fyndnummer (de flesta med flera föremål). I samtliga skikt relativt sparsamt med keramik, men rikligt med husgeråd (t.ex. svarvade och laggade kärl samt svepkärl). Även rikligt med textilfragment. Fynd av guldsmedsredskap i skikt 4-6 med bl.a. myntningsunderlag (läder), silverbleck, smycken, stenar för infattning, deglar och en gjutform. I närmast äldre skikt påträffades en bältarverkstad med enorma mängder läderspill. Äldre myntningsverkstad i skikt 13 (omkr. 1200), som föregåtts av läderhantverk med garveri, sannolikt det äldsta hantverket på platsen. Dessutom fynd av två föremål med runinskrifter (1100- respektive 1200-tal) samt ett märkligt dryckeskärl av trä (1200-tal). Ca 180 kg djurben.

Datering
Tidigt 1100-tal - sent 1300-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Bråthen, A. Dendrokronologisk serier från västra Sverige 831-1975. Raä rapport 1982.
Swedish

Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S.53.
Swedish

Carlsson, K. 1998. Tre kvarter i Gamla Lödöse - kronologi och funktion. Urbaniseringsprocesser i Västsverige.
Swedish

Ekre, R. Om den medeltida myntningen i Lödöse. I: Skärvor och fragment. Västgöta-Dal 1989-90. 1991. S.32-48 (& s. 67 ff).
Swedish

Ekre, R. Träbyggnadskonstruktioner i Lödöse och västra Sverige. I: Knuttimring i Norden, Dalarnas museum 1986.
Swedish

Ekre, R., Hylander, C., Sundberg, R. Lödösefynd - ting från en medeltidsstad. 1994. S. 67 ff.
Swedish

Gustavsson, H. & Svärdström, E. Runfynd 1974. I: Fornvännen 1975. S.172 f.
Swedish

Alternative id
DCB

-Id
DCB
-System
Lödöse museum
104 c

-Id
104 c
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
14:1462:623:01
-Id
14:1462:623:01
-System
StadsGIS
No hits.