Arkeologiska kontext [sv]

Kontext är objekt som beskriver geografiskt lokaliserade undersökningssammanhang. Kategorin används för att definiera och beskriva sammanhang vid undersökningar i form av kulturhistoriska kontext (som t ex hus, lager, härdar, kokgropar, gravar etc) och administrativa kontext (som t ex schakt, provgropar, rutor och undersökningsenheter).

Kontext undersöks vid en undersökning. Ett kulturhistoriskt sammanhang, t ex en grav, kan undersökas vid flera tillfällen. Varje tillfälle - undersökning - genererar i denna modell en ny kontextenhet. Kontext är därför alltid kopplade till en undersökning. Sammanhang som undersökt vid flera tillfällen kan sättas samman igen genom att skapa en övergripande kontext som för ihop delarna.

Kontext kan relateras i helhet/del-relationer och de kan även relateras stratigrafiskt (över/under/samma nivå). Relationer kan upprättas mellan kontext i olika dataset.

Egenskaper

Fakta

Egenskaper för att beskriva fakta om en kontext samlas under fliken Fakta i redigeringformuläret.

Namn

 • Kontext namn. Objektets eventuella identifierande namn.

Identitet

 • Kontextdentitet. Numret bör vara unikt inom datasetet. Detta kontrolleras emellertid inte av systemet och är inte en primär nyckel. Obligatorisk.

Referensmodelltyp

 • Övergripande typ av kontext. Kontextobjektet kan på ett övergripande plan kopplas till en ontologi- eller referensmodelltyp som gör att man förstår om t ex kontenen utgör ett "interface" eller ett "fill". Referensmodelltypen finns definierad i ett dataset och väljs i en lista som hämtas från en mapp.

Kontexttyp

 • Typ av kontext. Anger typ som en referens till en term. Termen definieras i datasetet Kontexttyper och väljs från en lista. Den kan endast vara av en typ.

Kontexttyp (text)

 • Typ av kontext. Anger typ som en text. Egenskapen används om typen inte finns definierad i en kontrollerad vokabulär. Språkanpassad.

Kontexttyp (text)

 • Specificerad typ av kontext. Anger specificerad typ som en text. Egenskapen används om den specificerade typen inte finns definierad i en kontrollerad (hierarkisk) vokabulär. Språkanpassad.

Form

 • Kontextens form. Anger form som en referens till en term. Termen definieras i databasen och väljs från en lista som hämtas från en mapp.

Form (text)

 • Kontextens form. Anger form som en text till en term. Egenskapen används om formen inte finns definierad i en kontrollerad vokabulär. Språkanpassad.

Mått

Här beskrivs de mått som beskriver kontextens omfattning. Flera mått kan sparas.

 • Typ av mått. Vilket mått som avses, t ex Längd. Typerna hanteras som termer och hämtas från en mapp och väljs från en lista.
 • Värde. Mätvärdet, själva måttet.
 • Enhet. Enhet för mätvärdet, t ex meter. Enheterna hanteras som termer och hämtas från en mapp och väljs från en lista.
 • Specifikation. En specifikation av måttet, t. ex. "total längd". Språkanpassad.

Färg

 • Färgbeskrivning i form av en referens till en term.

Färg (text)

 • Färgbeskrivning i form av en text.

Ingår i undersökning

 • Undersökning som genererade kontexten i form av en referens till en undersökning i databasen. Undersökningens söks fram och väljs från en lista. En kontext kan bara tillhöra en undersökning.

Del av kulturminne

 • Kulturminne som kontexten är en del av. Fornlämningen söks fram och väljs från en lista.

Kulturminne (text)

 • Kulturminne som kontexten är en del av i form av en text. ÄR DET URI:N SOM AVSES HÄR ELLER ÄR DET Kärda 42:1?

Anteckning

 • En anteckning kring kontexten. Språkanpassad.

Kontextbeskrivning

Text

 • En kontextbeskrivning i form av en text av fri längd. Språkanpassad.

Geodata

Här hanteras geodata som beskriver kontextens läge och utbredning. Observera att vi i nuvarande version endast hanterar en punkt som beskriver läget.

Geodata

 • Identitet. En (extern) identifierare av geoobjektet.
 • Koordinatsystem. En referens till det koordinatsystem som koordinaterna anges i. Koordinatsystemet utgörs av en term som definieras i datasetet Koordinatsystem och väljs från en lista.
 • Latitud (northing). Punktens X-koordinat.
 • Longitude (easting). Punktens Y-koordinat
 • Höjd. Punktens höjd över havet i form av en Z-koordinat.
 • GML-sträng. En GML-sträng som definierar en geometri som beskriver kontextens omfattning/utbredning. Egenskapen är under utveckling.

Händelser

Undersökning

Här beskrivs fakta om själva undersökningen av kontexten i form av en händelse. Det borde gå att skapa flera händelser.

 • Roll. Aktör som hade en roll i undersökningen av kontexten i form av en referens till en roll (term). Termen definieras i datasetet Aktörsoller, arkeologi och väljs från en lista.
 • Aktör. Aktör som agerade i rollen vid undersökningen av kontexten. Aktören hämtas ur databasen och söks fram och väljs från en lista.
 • Aktör (text). Aktör i form av en text. Språkanpassad.
 • Undersökningsdatum. Tidpunkt när händelsen inträffade. [Ska det vara ett intervall?]
 • Notering. En notering. Språkanpassad.

Relationer

Består av

 • Består av relaterar till de kontext som aktuell kontext består av. Det kan t ex röra sig om ett hus som består av stolphål. Relationen är i form av en referens till en annan kontext i databasen som söks fram och väljs från en lista. En kontext kan bestå av många andra kontext.

Ingår i

 • Ingår i relaterar till den övergripande kontext som aktuell kontext ingår i. Det kan t ex vara ett hus som ett stolphål ingår i. Relationen är i form av en referens till en annan kontext i databasen som söks fram och väljs från en lista.

Ligger ovanför

 • Ligger ovanför relaterar till stratigrafiskt underliggande kontext i förhålande till aktuellt kontext. Det kan t ex vara ett lager som ligger stratigrafiskt ovanför ett annat lager. Relationen är i form av en referens till en annan kontext i databasen som söks fram och väljs från en lista.

På samma nivå

 • På samma nivå relaterar till kontext som stratigrafiskt ligger på samma nivå som aktuellt kontext. Det kan t ex vara ett lager som ligger på samma stratigrafiska nivå som ett annat lager. Relationen är i form av en referens till en annan kontext i databasen som söks fram och väljs från en lista.

Mappningar till externa resurser

Samma som

 • Samma som anger att aktuell kontext är samma som en kontext i ett annat system eller resurs. Om DAP publicerar kontext som länkad öppen data, så kommer aktuell kontext vara samma som kontexten i DAP. Relationen anges i form av en URI som definierar samma kontextobjekt i ett annat auktoritetssystem/schema. Många mappningar kan anges.

Se även

 • Se även anger en se även/läs mer-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av kontexten, t ex en Wikipedia-artikel. Många mappningar kan anges.

Källor som beskriver undersökningen

Referens

 • Referenser. En textreferens till en källa för kontexten. Många källor kan refereras.

Webbreferens

Webbreferenser är referens till en internet-källa för kontexten. Många webbreferenser kan läggas upp till kontexten.

 • URL till källan, inklusive en inledande http://.
 • Länktext. En text som beskriver länken.

Bilder

Bilder och bildlänkar

Du kan lägga in bilder som beskriver och illustrerar kontexten, t ex en översiktsbild.

 • Bildlänk. Använd bildlänk om du länkar in bilden. Länken ska innehålla http://.
 • Välj fil. Ladda upp vald bildfil - JPEG, PNG etc
 • Bildtyp. Välj bildtyp från listan
 • Namn. Ange bildens namn/titel
 • Källa. Ange bildens källa, varifrån bilden hämtats
 • Byline. Ange bildens byline som när det är kända uppgifter ska innehålla bildens upphovsman.
 • Licens. Välj bildens licens från listan.

Licensiering

Här licensierar du metadata om kontexten.

Licens

 • Licens. Anger en den licens som metadata görs tillgänglig med. Licensen väljs från en lista.

Administrativt

Här kan administrativ information om kontexten hanteras.

Kod

 • Kod. En kod, förkortning för kontexten.

Alternativt Id

Här kan du hantera alternativa identiteter för kontexten. Du kan ha flera.

 • Id. En alternativ, kanske tidigare, identitet för kontexten.
 • System. Det system som den alternativa identiteten är giltig för.

Administrativ notering

 • En Administrativ notering kring kontexten. Språkanpassad. Du kan ha flera.

Historiknotering

 • En Historiknotering kring kontexten. Språkanpassad. Du kan ha flera.

Ändringsnotering

 • En Ändringsnotering kring kontexten. Språkanpassad. Du kan ha flera.[sv]