Versionshistorik [sv]

data.arkeologi.org utökar datamodellen i kulturnav.org med informationskategorier och funktioner för att hantera arkeologisk information. Utveckling och teknisk förvaltning sker i samma kodbas. Funktioner som tillkommer i KulturNav finns därmed även tillgängliga i på arkeologiservern. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.12

Version 1.12.6 (planerad för 2023-12-19)

 • Vi har gjort det tydligare kring namn/benämningar på andra språk i sidhuvudet på en post
 • Funktionen som kontrollerar URI:er och URL:er fungerar nu bättre tack vare uppdatering av komponenter
 • Problem med att förslag i vissa fall visades dubbelt eller felaktiga förslag lades till parallellt har rättats till (#2220)

Version 1.12.5 (2023-09-19)

 • Tidsintervall som beskriver start och slut för t ex händelser kan nu kompletteras med referenser till perioder från egenskaperna: Period från och Period till.
 • Interna referenser till andra KulturNav-poster visas nu som länkar på fler ställen när en post visas. Det gäller t ex länkar till plats-poster. Vi har också gått all-in på design och sett till att ni tydligt kan skilja mellan interna och externa länkar när ni ska klicka på länkarna.
 • Referenser inom en post (t ex underordnade termer) sorteras nu i en kontrollerbar ordning, med information från egenskapen ordningsnummer, om den finns lagrad, annars så sorteras på namn, stigande.
 • Uppdaterade mätningar för webbplats-statistik.

Version 1.12.3 (2023-05-15)

 • api/core. I vissa lägen har egenskaper dubblerats i returnerade data, det har nu åtgärdats. (#2170)
 • api/core. Egenskapen externalEntry returneras nu korrekt. (#2156)
 • api. Språkelementet aktuellt språk genereras nu även på egenskapen displayValue. Elementet ger t ex en förhandsvisning av entity.name för en refererad entitet (ENTITY_REFERENCE) har nu samma språkhantering som t ex entity.name och caption. (#2060)
 • api/core: Egenskaper som dynamiskt aggregerar information levereras nu korrekt genom api/core. Notera att det kan ta betydande tid att samla ihop och returnera dessa data. Dynamisk hämtning av relaterad information indikeras genom texten lookup for related entities i egenskapsdokumentationen, t ex på en person. Vi rekommenderar att hämta färre objekt per "page" (gärna 20 poster) för smidigare hantering av dynamiska hämtningar. Om parametern displayValues utelämnas (som gör en extra lookup för namnen) så kan antalet ökas något. (#2123)
 • api/core. Bilder som laddats upp, länkats in till KulturNav eller hämtats till entiteten via DigitaltMuseum är nu tillgängliga via api/core via egenskapen superconcept.imageEntities. (#2145, 2149, 2150)
 • api/core. Egenskapen entity.list returneras nu på samma sätt vid anrop genom /{uuid} och /id:{uuid}.(#2113)
 • api/core. Den syntetiska egenskapen related har nu utökats under elementet synonyms så att samtliga relevanta namn- och benämningsformer finns med och att dessa levereras med korrekt aktuellt språk (*). (#2151)
 • api/core. Egenskapen externalEntry returneras nu komplett med innehåll. (#2113)
 • Uppdaterad teknologi för intern webbplatsstatistik

Arkeologi 1.11

Version 1.11.4 (2022-12-07)

 • api/autocomplete har nu rätt CORS-header
 • Namngivet objekt. Egenskapen lokalisering (localizedObject.locatedAt) kan nu innehålla referenser till flera platser
 • Ny egenskap, Relaterad till (superconcept.relatedTo), som gör det möjligt att generellt relatera poster mellan olika informationskategorier. Denna relation kan skapa grundläggande associationer mellan poster som hör ihop eller kan ses tillsammans på något sätt.
 • Alternativet Exportera dataset (JSON) i funktionsmenyn är nu tillgängligt för samtliga inloggade användare (#2142)

Version 1.11.2 (2022-06-28)

 • Koordinater kan nu ha egenskaperna precision (som ange hur många decimaler i koordinaten som "gäller") och källa (hur koordinaten fångats/skapats)
 • Ny API-metod: api/autocomplete som underlättar uppslag efter poster i samband med val av en post: /api/autocomplete?entityType=Investigation&propertyType=compoundName&query=Vaterl*
 • api/core. Vi har optimerat api/core så att det nu går mycket snabbare att hämta komplexa entiteter

Version 1.11.1 (2022-01-24)

 • Metaoperationerna stöder nu uppdatering av fler egenskaper kopplade till en undersökning
 • Ny generell egenskap: Semantisk anteckning, där både rubrik och värde utgörs av referenser till poster i KulturNav.

Arkeologi 1.10

Version 1.10.4 (2021-11-11)

 • Problemet med att använda en entitets UUID som söksträng i api/core för Investigation är åtgärdat .(#2051)

Version 1.10.3 (2021-09-16)

 • Uppdaterad driftsplattform - sökmotor

Version 1.10.2 (2021-05-17)

Nytt

 • Undersökning. Knapparna + Kontext (Ny kontext) och Importera kontext är nu flyttade så att valen finns tillgängliga under + Undersökning (Ny undersökning) när knappen fälls ner.
 • Undersökning. Har undersökt. GeoJSON-filen innehåller nu även uppgifter om de kulturminnen som har undersökts.
 • Undersökning. Möjlighet att läsa ner en GeoJSON för lokaliserade kontext genom en länk i sidhuvudet
 • Kontext. Möjligheter att lägga förslag och direktredigera en kontext är nu tillgänglig via knappen förbättra (i nedre högra hörnet)
 • Kontext. Nya/ändrade fält:
  - Del av kulturminne (id) gör det möjligt att relatera till t ex det Askeladden ID som aktuell kontext är en del av
  - Del av kulturminne (url) gör det möjligt att relatera till en URI/URL som aktuell kontext är en del av

Rättat

 • Undersökning. GeoJSON från en enskild undersökning visas åter på ett korrekt sätt (#2001).
 • Undersökning. Fältet referensmodell hämtar nu värden från rätt lista (#861)

Version 1.10.1c (2021-03-22)

 • Generella förbättringar kring dialog
 • Förbättringar av exportmöjligheter. Läs mer om format och funktioner för export
 • Nya egenskaper. Har underrsökt (url) och Har undersökt (id) gör det möjligt att referera till ett undersökt kulturminne i externa register (som t ex Askeladden)
 • Ändrad egenskap: Ärendetyp kan nu bara innehåller ett värde i egenskapen Ärenden

Arkeologi 1.9

Version 1.9.12 (2020-12-16)

 • Inloggning. Vi har bytt inloggningssystem så att vi använder eKultur-autentisering Alla gamla behörigheter, lösenord, kontouppgifter och e-postadresser hanteras som tidigare.

Version 1.9.11 (2020-10-22)

 • Knappen Ny post har nu förbättrats.
 • Utökade metaoperationer för en undersökning. Nu omfattar metaoperationerna t ex undersökningstyp, anledning etc.
 • Ett problem med att listval (listor vid registrering var tomma) har åtgärdats och den bakomliggande problematiken med indexering av systemmappar har fixats till. (#1907)

Version 1.9.9 (2020-06-24)

 • Möjlighet att hämta geodata (GeoJSON) från en enskild post, t ex en undersökning, genom att lägga till .geojson i URL:

Syntax:

 /{uuid}.geojson 

Version 1.9.8 (2020-03-12, 03-24)

 • Ny vy att överblicka ett dataset: Kartvy som visas för dataset med undersökningar och för undersökningar som har kontext som kan placeras på kartan. Notera att kartan just nu bara visar poster som är publicerade.
 • Ny filtrering av dataset och sökresultat. Du kan nu filtrera fram poster som både är med och är utan vissa filteregenskaper
 • Nytt filter på sökresultat: Har koordinat som visar poster som har en koordinat
 • Koordinater som anges i andra koordinatsystem än WGS 84 projiceras nu dynamiskt till sfäriska koordinater för att visas på kartan. Just nu stöds SWEREF 99 (Sverige) och WGS 84 UTM 32 och ETRS 89 (Norge).
 • Nya exportmöjlighet för dataset: Exportera dataset (geoJson) och Exportera dataset (CSV med koordinater).
 • Nya syntetiska egenskaper: entity.longitude och entity.latitude som visar en entitets lokalisering i WGS 84 skapade från andra, mer klasspecifika, egenskaper.
 • Ny API-funktion /< dataset-uuid >.geojson som returnerar en ström av data i GeoJSON-format från ett dataset eller undersökning med kontext.

Version 1.9.7 (2019-11-29)

 • Arkeologiska data kan nu publiceras via en DCAT-AP endpoint.
 • Förenklad och förbättrat användargränssnitt för sök. Vi har nu bara en sökknapp och hur du väljer att söka är ett val i listan under sökrutan. Du kan välja att:
 • Sök. Fritextsök i alla fält
 • Sök i namn/benämning. Sök i namnfälten (namn, alternativt namn, annat namn etc) - dvs den tidigare knappen Sök endast namn
  Vi har gjort det möjligt att söka språkspecifikt. Det betyder att du kan begränsa sök till att sökordet ska finnas på valt webbplatsspråk. Har du svenska som webbplatsspråk ska därmed sökordet finnas på svenska för att posten ska hittas. Språkspecifikt sök väljs i listan under sökrutan:
 • Sök - {språk}. Språkspecifikt fritextsök i alla fält. Språket är aktuellt webbplatsspråk som du valt i sidhuvudet.
 • Sök i namn/benämning - {språk}. Språkspecifikt sök i namnfälten (namn, alternativt namn, annat namn etc). Språket är aktuellt webbplatsspråk.
  Vi har introducerat en ny sökmöjlighet där du kan göra en mer exakt sökning utan trunkering genom att sätta sökordet inom citationstecken. Exempel: Sökordet "mode" träffar enbart poster med exakt ordet "mode" i posten. Sök utan citationstecken på mode träffar ord som börjar på mode - modern, moder etc. Sedan tidigare används citationstecken vid frassökning med flera sökord.
  Antalet sökträffar redovisas i anslutning till de olika sökalternativen redan när du skriver in sökfrasen

Läs mer om nyheter i versionen på KulturNav.org.

Version 1.9.6 (2019-09-05)

 • Ny driftsmiljö
 • Övergång till https
 • Ny förslagspanel och möjlighet att lämna feedback. Läs mer om nyheter i versionen på KulturNav.org.

Version 1.9.5 (2019-05-05)

 • Du kan överblicka dina arbetsuppgifter som administratör eller redaktör i en ny Uppgiftspanel som du finner på Min Sida.
 • Det går åter att klicka på kartikonen i samband med visning av koordinatdata för att komma till kartfliken. (#1637)
 • Export av dataset till Excel (CSV) har uppdaterats så att alla fält, även koordinatdata, kommer med. (#1157)

Version 1.9.4 (2019-04-08)

 • Vi har förenklat användargränssnitt på flera ställen. Vi har samlat knappar för att skapa ny post och lämnar förslag på ny post, importera mm i knappraden uppe till höger. Det betyder att du enkelt kan skapa en ny post utan att gå tillbaka till datasetets sida.
 • Vi har gjort gränssnittet renare genom att ta bort texter på knappar och bara visa ikoner. Texten finns kvar när du rör muspekaren över knappen.
 • Vi har ändrat så att sidfoten/den nedre sidmenyn inte längre flyter (och kunde dölja innehåll på små skärmar).
 • Formuläret för att skapa en ny post har byggts om så att du nu lättare kan överblicka de data som redan finns i KulturNav när du ska skapa en ny post. Detta för att du lättare ska undvika att skapa dubblettposter.
 • Ny menypanel: Bokmärken som visar dina bokmärkta poster och dataset i en enkel lista sorterad på första bokstaven i namnet/benämningen.
 • Ny vy att överblicka ett dataset: Visa bilder. I vyn visas den första bilden i posten (eller en ikon om posten saknar bild) i ett galleri-läge. Du kan filtrera fram så att du enbart visar poster som har bild i vyn.
 • Vi har gjort det synliggjort kopplingen mellan post och dataset tydligare. Kopplingen till dataset visas nu även direkt under postens titel i sidhuvudet.

Rättat

 • Ett problem med sök och välj relaterade värden i anslutning till redigering och förslag har rättats till. (#1622)
 • Vi korrigerat så att en användare inte längre kan föreslå en ny post i ett vilande dataset. (#1618)
 • Vi har rättat ett problem med borttagning av relationer, t ex Relaterad till, vid redigering av en post. (#1626)
 • Vi har försökt korta ned den tid det tar att öppna funktionsmenyn och redigeringsformuläret . (#1602)

Version 1.9.1 (2019-01-30)

 • Nytt sätt att växla menypanel - med knappar högst upp i panelen.
 • Ny menypanel: Visningshistorik som gör det lättare att gå tillbaka till sidor och sök som du gjort tidigare under arbetspasset. Du kan också filtrera din visningshistorik och rensa när det behövs. Panelen är enbart tillgänglig om du är inloggad.
  Menyhantering. Menyn kan döljas och visas. Panelen döljs automatiskt vid redigering och när funktionen Förbättra körs.
 • Verktygsrad. Knappar och funktioner är nu samlade på en verktygsrad i sidans överkant. Verktygsraden är synlig hela tiden så att du inte behöver bläddra uppåt eller nedåt på sidan för att komma åt knapparna.
 •     Förbättrad navigation. Du kan nu bläddra inom ett sökresultat/dataset med en framåt- och bakåtknapp på en post sida. Du kommer tillbaka till sökresultatet eller datasetet genom att klicka på list-knappen mellan navigationsknapparna.
 • Förbättrat val av status för poster och dataset där det är lättare att överblicka de olika statusalternativen när du ska ändra status. Du kan också ändra dig om en post godkänts och ta tillbaka den för granskning.

Arkeologi 1.8

Nytt i version 1.8.6 (2018-09-03)

 • Vi har tagit bort startsidan. Må den falla i glömska fort.
 • Vi har utvecklat en ny meny som förhoppningsvis gör att du enklare hittar in till de data du behöver. Du kan växla mellan meny och trädnavigation (som fortfarande finns kvar) genom att klicka på knappen längst ner i menyn.
 • Vi har ändrat hur information visas på smala skärmar (t ex mobiltelefoner). Menyn/trädnavigation visas nu under själva huvudinformationen (t ex ett dataset eller en post), vilket förhoppningsvis gör det enklare att använda KulturNav i mobilen.
 • Vi har skapat två nya sätt att visa sökresultat och listor (dataset/mappar) - Visa kategorier och Visa översikt. Du kan nu välja:
  Listvisning i en tabell som är både sorterings- och filtreringsbar. Denna känner ni igen sedan tidigare.
  Här visas de kategorier/typer som finns i sökresultatet/listan. Klicka på en kategori för att visa poster inom kategorin.
  Här visas en översikt över posterna i sökresultatet/listan.
  Detta visningsalternativ är enbart tillgängligt på ett dataset som har Hierarki valt som innehållsstruktur. Visningsalternativet presenterar innehållet i datasetet som en trädstruktur.
 • Vi har introducerat möjligheten till att ett dataset kan ha en hjälpsida med instruktioner specifika just för detta dataset. Det kan t ex röra sig om vilka krav på innehållet som ställs, vilka fält som måste fyllas i och hur ni vill att källhänvisningar ska hanteras. Du väljer om du vill skriva texten direkt i KulturNav eller om du vill länka till en sida på nätet eller ladda upp ett dokument (PDF) som innehåller informationen. Du når detta i redigeringsformuläret på datasetet, panelen Hjälp.
 • Anpassning till GDPR:
  - Nytt menyval i sidfoten: Personuppgifter med text om personuppgiftshantering och cookies.
  - Utökat stöd för personuppgiftsinformation på dataset. Utökad plats för kontaktinformation och ett nytt fält Personuppgifter som kan innehålla en specifik länk till förvaltande organisations personuppgiftssida.
  - Administrativt stöd för att bedöma om en inloggad användare (ett användarkonto) kan raderas eller inte baserat på om användaren tidigare utfört redigeringar i databasen.

Nytt i version 1.8.2 (2018-02-19)

 • Förbättrad funktion för att Bokmärka sidor. Det är nu lättare att bokmärka en sida (och att ta bort sidan från bokmärkeslistan) direkt vid sidans titel genom att klicka på ikonen . En fylld ikon visar att sidan redan är bokmärkt. Du kan också bokmärka/avmärka en post redan i ett sökresultat, dataset och mapp genom att expandera raden och klicka på bokmärket invid postens status.

Nya ikoner

 • Grundinformation, informationskategorier:
  Personer och organisationer
  Namngivna objekt (fartyg eller järnvägslinjer mm)
  Termer
  Platser
  Händelser och perioder
  Dataset
  Mapp
  Användare
  Användargrupp

 • Poster, ikoner på flikar:
  Fakta
  Länkad data
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)
    Förslag

 • Dataset/mapp, ikoner på flikar:
  Innehåll
  Fakta
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  Rättigheter
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)

 • Min sida, ikoner på flikar:
  Fakta
  Att göra
  Aktivitet
  Förslag
  Bokmärken
  Dataset
  Mappar
  Administrativt
  Historik

Arkeologi 1.7

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.6

Version 1.6.9 (2017-03-15?)

Rättningar

 • Rapportnummer kan nu anges utan en länk (URL).
 • Korrekt visning av rapportnummer även om det saknas en URL till rapporten.

Arkeologi 1.5

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar i allmänhet, se KulturNav.

Arkeologi 1.4

För beskrivning av vad som är nytt i version 1.4 generellt, se KulturNav version 1.4.

Version 1.4.4 - 1.4.8 (2016-10-05)

Versionerna innebär ingen specifikt för arkeologi.org. För att se nyheter och förbättringar se KulturNav version 1.4.

Version 1.4.3 (2016-04-22)

Nytt

 • Klassen Time.Event.Investigation har bytt namn till Investigation.

Arkeologi 1.3

Version 1.3.22.6

2016-02-05

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNavs versionshistorik.

Version 1.3.22.5

2016-02-03

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNavs versionshistorik.

Version 1.3.22.4

2016-01-15

För en beskrivning av vad som är nytt i denna version generellt, se KulturNav version. Observera speciellt att det är stora ändringar i formulären Ny post och Redigera post.

Små ändringar på arkeologiservern:

 • Undersökningar som innehåller kontext markeras nu med en rund signalprick i listor och sökresultat. Om du klickar på signalpricken så öppnas undersökningens kontextflik.
 • Rättat problem med texter i användargränssnitt som fortfarande anger KulturNav i stället för Arkeologi.
 • Egenskapen Referensmodell i Kontext och undersökning har flyttats till den utökade egenskaperna som nås under +knappen.

Arkeologi 1.2

Version 1.2.21.3

2015-11-03

 • Korrigering av rubriktexter på poster inom kategorin kontext. (#840)
 • Typ av grupp visas nu vid listning av grupper. (#844)

Version 1.2.21.2

2015-10-29

 • Ett antal texter ändrade för att passa på arkeologiservern (#826)
 • Undersökningstyp visas nu i resultatlista/dataset (#831)
 • Kulturlämningar har nu namn med lämningstyp inom parentes (#834)
 • Rapportnummer kan nu hanteras på en rapport i en undersökning (#805)
 • Korrigering på projektsidan (#836)

Version 1.2.21.1

För beskrivning av mer generella ändringar i plattformen, se KulturNav 1.1.21.1

2015-10-20

Nytt
 • Undersökning: Kontext-fliken får nu en rund färgmarkering om den innehåller kontextobjekt.
 • Undersökningars förtydligande långa namnsträng byggs nu ihop på följande sätt: Namn + Undersökningsidentitet + (Tidsintervall).
 • Arkeologiservern har nu statistik i Google Analytics.
Rättningar
 • Undersökning. Tidpunkten för senast ändrad på datasetet sätts nu korrekt efter att kontext lästs in till undersökningen. (#765)
 • Fliken Statistik på undersökningen fungerar nu som den ska. (#765)
 • Arkeologiska klasser har nu rätt etiketter på startsidan. (#802)
 • Den långa namnsträngen för Kulturminne än nu korrekt. (#807)

Arkeologi 1.1

Version 1.1.20.5

2015-10-09

 • Uppdaterat schema för Perioder. De kan nu relateras till andra perioder med SKOS-relationer som t ex exakt matchning.

Version 1.1.20.4

2015-08-26

Den första versionen av Arkeologiservern. Versionen innebär en kraftig expansion av tidigare testschema för arkeologi. Egenskaper för kulturminne, undersökning och kontext motsvarar nu kravspecifikation i projektet Primus Arkeologi

 • Kontextdata kan nu läsas från importmodulen Situla[sv]