Klostergatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-GP (1988) [sv]

Klostergatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre/S Kihlberg, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostergatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 172 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/02/2022 17:05:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a86c5baf-e085-4156-a54b-81ed1de35a45 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Klostergatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-GP
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre/S Kihlberg, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostergatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 172
Swedish

Timespan
25/10/1988 - 25/10/1988

-Earliest time
25/10/1988
-Latest time
25/10/1988
Place
, , Klostergatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Klostergatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Geodata
6436060.85138, 331872.65635, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6436060.85138
-Longitude (Easting)
331872.65635
Result

Anledning:
Schaktning inför dragning av ortokabel Göteborg-Trollhättan.

Sammanfattning/redovisning:
Schaktning inför nedläggning av kabel utfördes längs med Rv 45: s östra och västra sida samt längs med Klostergatan, strax intill korsningen vid Rv 45. Arbetet pågick under oktober samt november månad 1983. I princip utfördes all schaktning inom äldre grävda schakt.

Ett anslutningsschakt togs upp på den södra sidan av Klostergatan vilket enbart innehöll fyllnadsmaterial. Norr om Klostergatan hade schaktning påbörjats utan att antikvarisk kunnig personal fanns på plats. Dock, visade det sig att man grävt till ett djup av 0,5 meter och plockat bort ett antal stenar som legat i ett lager av lera med inslag av kol. Arbete avbröts och schaktning påbörjades istället något åt öster om den redan uppschaktade ytan.

Schaktning skedde ned till ett djup av 1,7 meter under myllan. Invid Klostergatan framkom vid ett djup av 0,4 meter ett lager bestående av mylla med inslag av kol och tegel. Därunder framkom ett cirka 0,3 meter tjockt lager av lera. I schaktets västra del vidtog ett lager bestående av ett kraftigt rödbränt lerlager, vilket omgärdade några stenhällar. Det brända lerlagret tolkades som en golvyta. I lagret framkom även förkolnade virkesrester som bestod av brädor och kluvor. Fyndmaterialet i detta lager var obetydligt men fynd av keramik visar på en datering till 1400-tal. Därunder framkom ett äldre golvlager innan leran vidtog. Därutöver påträffades en härdanläggning som eventuellt kan ha anlagts för smides-verksamhet. En nedgrävning som var 1,7 meter djup visade sig vara ett dike, som grävts någon gång under 1200 - 1300-talen. Diket har med stor sannolikhet tillkommit i samband med tillkomst av bebyggelsen i området. I schaktet öster om och längs med Rv 45, framkom på ett djup av 0,4 meter ett lager av grå lera, 0,1 meter tjockt. På vissa ställen påträffades även lager av bränd lera på ett djup av 0,3 meter. Anslutningschakt togs upp på båda sidor av Rv 45 i det nordvästra hörnet av Klosterängsområdet. Här framkom endast omrörda lager efter bygget av Rv 45. Sammantaget påträffades en oansenlig liten mängd fynd som framför allt består av slagg, träfragment, spik och flinta.

Det schakt som togs upp väster om Rv 45 berörde endast obetydligt tidigare icke schaktad mark. Schaktning utfördes i järnvägsvallen. Medeltida lämningar framkom i den södra delen av schaktet, vilket motsvarade området vid den medeltida kyrkan, St. Olovs kyrka. Några stenar påträffades vilka skall ha ingått i grundkonstruktionen av kyrkans kor. För att undvika vidare ingrepp i stenkonstruktionen lades kabeln på ett djup av 0,4 meter, istället för ett djup av 0,7 meter

Fynd: Spik, slagg, bryne och träpinnar.

Datering. 1200-tal till 1400-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige. Ny följd 1. 1991. Red; Andrae, T mfl. Fornminnesavdelningen. Riksantikvarieämbtet.1991. S 464.
Swedish

Lödöse museum
GP

-Id
GP
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
172

-Id
172
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:650:01
-Id
14:1462:650:01
-System
StadsGIS
No hits.