Undersökningar [sv]

En undersökning är den händelse där ett kulturminne undersöks, utforskas eller observeras/dokumenteras.

Händelsen har en starttidpunkt och en sluttidpunkt och omfattar ett eller flera kulturminnen i ett geografiskt sammanhang (en viss plats eller sträckning).

En operativ definition av en arkeologisk undersökning, "grävning":

Undersökningen dokumenterar, identifierar och numrerar objekt som kontext och fynd i en för undersökningen specifik (ofta löpande) nummerserie som ger objekten en unik identifierare inom undersökningen.

Kontext

Undersökningens konkreta fysiska ingrepp dokumenteras i form av kontext. Under fliken Kontexter listas de kontextobjekt som är kopplade till undersökningen. Om du importerat information från undersökningen genom importmodulen Situla, hämtar du kontexter från importen genom att klicka på knappen Importera kontext under fliken Kontexter.

Förekomst av lagrade kontext i undersökningen indikeras av en rund färgmarkör på fliken Kontexter.

Egenskaper

Fakta om undersökningen

Egenskaper för att beskriva fakta om en undersökning samlas under fliken Fakta i redigeringformuläret.

Namn

 • Undersökningens namn. Namnet ska hjälpa dig att t ex välja rätt undersökning i listval. Språkanpassad. Obligatorisk.

Identitet

 • Undersökningens identitet/nummer. Numret bör vara unikt inom datasetet. Detta kontrolleras emellertid inte av systemet och är inte en primär nyckel. Obligatorisk. Den primära och persistenta identifieraren av en undersökning är dess URI.

Referensmodelltyp

 • Övergripande typ av undersökning. Posten som beskriver undersökningen kan på ett övergripande plan kopplas till en ontologi- eller referensmodelltyp som t ex avgör om det är ett projekt eller en skild undersökningshändelse. Referensmodelltypen finns definierad i ett dataset och väljs i en lista som hämtas från en mapp.

Undersökningstyp

 • Typ av undersökning. Anger undersökningens typ som en referens till en term. Termen definieras i datasetet Undersökningstyper och väljs från en lista. Undersökningen kan endast vara av en typ.

Anledning

 • Anledning till undersökningen. Anger anledning(ar) till varför undersökningen genomfördes som en referens till en term. Termen definieras i datasetet Anledning till undersökning och väljs från en lista. Undersökningen kan genomföras av fler anledningar.

Beskrivning

 • En kort översiktlig beskrivning av undersökningen. Beskrivningen kan användas för att t ex skilja undersökningar med liknande namn från varandra och ge en möjlighet att snabbt få en översikt kring undersökningens fakta. Språkanpassad.

Tidsperiod

Här beskrivs den tidsperiod när undersökningen genomfördes.

 • Tidigaste tidpunkt. Tidpunkt när undersökningen startade. Tidpunkten avser vanligtvis när fältarbetet inleddes.
 • Senaste tidpunkt. Tidpunkt när undersökningen slutade. Tidpunkten avser vanligtvis när fältarbetet avslutades.

Referensinformation

En undersökning kan refereras till i olika sammanhang på flera sätt och undersökningen kan referera till andra företeelser och identifierare. Detta kan beskrivas under referensinformation. Här kan t ex undersökningens nummer i Stadsarkeologiskt register, konto- eller projektnummer eller kopplingar till ekonomiskt kartblad mm anges.

 • Typ av id. Här väljs en typ av identifierare. Typen är en referens till en term. Termen definieras i datasetet Referenstyper och väljs från en lista.
 • Identitet. Refererad identifierare, t ex ett projekt- eller kontonummer, identitet i Stadsarkeologiskt register eller kartblad.

Plats

Här beskrivs platsen där undersökningen genomfördes i form av platsnamn. Den geografiska definitionen sker under Geodata. Flera platser kan beskrivas.

 • Plats. Anger plats som en referens till en platspost. Platsen finns i databasens olika platsdataset och väljs från en lista.
 • Specificerat. Här kan refererad plats specificeras ytterligare med en text. Det gäller exempelvis kvartersnamn eller dylikt som inte (än) är definierade i databasen. Språkanpassad.
 • Plats (text). Här kan platsen beskrivas som en text. Språkanpassad.

Organisationer

Här beskrivs de organisationer som är inblandade i undersökningen, t ex den som beställt, utfört eller medverkat i undersökningen och det museum som förvaltar fynden.

 • Roll. Anger organisationens roll som en referens till en term. Termen definieras i datasetet Aktörsoller, arkeologi och väljs från en lista.
 • Organisation. Organisation som agerar i rollen. Organisationen hämtas ur databasen och söks fram och väljs från en lista.

Personer

Här beskrivs de personer som är inblandade i undersökningen, t ex den som varit projektledare.

 • Roll. Anger personens roll som en referens till en roll (term). Termen definieras i datasetet Aktörsoller, arkeologi och väljs från en lista.
 • Person. Person som agerar i rollen. Personer hämtas ur databasen och söks fram och väljs från en lista.

Ämnesord

Undersökningen kan taggas och beskrivas med ämnesord som ökar sökbarheten och förståelse av händelsen.

 • Ämnesord är en referens till en term som finns i databasen som söks fram och väljs från en lista.

Ärenden

Här beskrivs de ärenden som är kopplade till undersökningen. Det rör sig t ex om diarienummer för beslut eller undersökningens diarienummer hos undersökaren. Detta är viktiga nycklar för andra organisationers användning av undersökningsdata. En undersökning kan ha många ärenden.

 • Ärendetyp. Anger typ av ärende som en referens till en ärendetyp (term). Termen definieras i datasetet Ärendetyper, arkeologi och väljs från en lista.
 • Organisation. Organisation som som genererat ärendet. Organisationen hämtas ur databasen och söks fram och väljs från en lista.
 • Diarienummer. Ärendets diarienummer.

Anteckning

 • En anteckning kring undersökningen. Språkanpassad.

Resultat

Här beskrivs resultatet av undersökningen.

Resultat

 • Resultat. En text av fri längd som beskriver undersökningens resultat. Språkanpassad.

Rapport

Undersökningens avrapportering i form av en länk till rapportdokumentet.

 • URL. Rapportens URL.
 • Länktext. En text som beskriver länken.
 • Rapportnummer. Ett identifierare i en rapportnummerserie som identifierar rapporten.

Datering/kulturminnestyp

Här beskrivs resultaten strukturerat efter aktivitet som identifierats vid undersökningen uppdelat per lämningstyp och datering. En undersökning kan resultera i att aktivitet i form av flera lämningstyper, från olika perioder påträffas.

 • Kulturminnestyp. Anger typ av lämning som påträffats i form av en referens till en term. Termen definieras i datasetet Lämningstyper som söks fram och väljs från en lista.
 • Specifikation. Lämningstyp som text. Språkanpassad.
 • Beskrivning. En text som beskriver resultatet. Språkanpassad.
 • Period. Datering av resultatet i form av en referens till en period i databasen. Perioden söks fram och väljs från en lista.
 • Tid. Datering i form av ett tidsintervall:
 • Tidigaste tidpunkt. Första möjliga tidpunkt för aktiviteten. Ange ett tal. Tidpunkter f.Kr. anges med negativa tal.
 • Senaste tidpunkt. Sista möjliga tidpunkt för aktiviteten. Ange ett tal. Tidpunkter f.Kr anges med negativa tal.
 • Datumkommentar. En kommentar kring dateringen. Språkanpassad.
 • Källa. En källhänvisning för dateringen. Språkanpassad.

Material

Här kan du ange material/dokumentation som undersökningen genererat. Undersökningen kan ha många olika material.

 • Innehåll/dokumentation. Anger vilket typ av innehåll/dokumentation som genererats i form av en referens till en term. Termen definieras i datasetet Materialtyper, undersökning och väljs från en lista.
 • Finns. Anger med en bock om materialtypen för innehåll/dokumentation finns (sant) eller om den inte finns (falskt)
 • Kvantitet. Anger hur många som finns av materialtypen för innehåll/dokumentation. Siffra.

Geodata

Här beskrivs undersökningens geodata som lokaliserar undersökningen på kartan. Observera att vi i nuvarande version endast hanterar en punkt som beskriver läget.

Geodata

 • Identitet. En (extern) identifierare av geoobjektet.
 • Koordinatsystem. En referens till det koordinatsystem som koordinaterna anges i. Koordinatsystemet utgörs av en term som definieras i datasetet Koordinatsystem och väljs från en lista.
 • Latitud (northing). Punktens X-koordinat.
 • Longitude (easting). Punktens Y-koordinat
 • Höjd. Punktens höjd över havet i form av en Z-koordinat.
 • GML-sträng. En GML-sträng som definierar en geometri som beskriver undersökningens omfattning/utbredning. Egenskapen är under utveckling.

Min höjd

 • Min. höjd. Undersökningens lägsta Z-värde (avseende kulturhistoriska lämningar/aktiviteter).

Max höjd

 • Max. höjd. Undersökningens högsta Z-värde (avseende kulturhistoriska lämningar/aktiviteter).

Relationer

Här beskrivs undersökningens relationer.

Har undersökt

 • Har undersökt anger en referens till en fornlämning (kulturminne) som undersökningen undersökt. Referensen hämtas från de dataset som läst fornlämningar som platshållare (lokala poster) från FMIS via K-samsök. En undersökning kan undersöka flera kulturminnen.

Är en del av

Relationen är en del av relaterar aktuell undersökning som en referens till en övergripande undersökning, exempelvis ett övergripande projekt eller en huvudundersökning. Undersökningen söks fram och väljs från en lista.

Har del

Relationen har del anger att aktuell undersökning är en övergripande undersökning till refererade delundersökningar. Delarna söks fram bland alla undersökningar i databasen och väljs från en lista. En undersökning kan ha flera del-undersökningar. Exempelvis kan en huvudundersökning hålla ihop utredning, för- och slutundersökning genom del-relationer.

Mappningar till externa resurser

Samma som

 • Samma som anger att aktuell undersökning är samma som en undersökning i ett annat system eller resurs. Om DAP publicerar undersökningar som länkad öppen data, så kommer aktuell undersökning vara samma som undersökningen i DAP. Relationen anges i form av en URI som definierar samma händelse i ett annat auktoritetssystem/schema. Många mappningar kan anges.

Se även

 • Se även anger en se även/läs mer-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av undersökningen, t ex en Wikipedia-artikel. Många mappningar kan anges.

Källor som beskriver undersökningen

Referens

 • Referenser. En textreferens till en källa för undersökningen. Många källor kan refereras.

Webbreferens

Webbreferenser är referens till en internet-källa för undersökningen. Många webbreferenser kan läggas upp på undersökningen.

 • URL till källan, inklusive en inledande http://.
 • Länktext. En text som beskriver länken.

Bilder

Bilder och bildlänkar

Du kan lägga in bilder som beskriver och illustrerar undersökningen, t ex en översiktsbild. Det är inte tänkt att du ska lagra alla undersökningens bilder här. Dessa ska hanteras som bilder i Primus som länkas till undersökningen.

 • Bildlänk. Använd bildlänk om du länkar in bilden. Länken ska innehålla http://.
 • Välj fil. Ladda upp vald bildfil - JPEG, PNG etc
 • Bildtyp. Välj bildtyp från listan
 • Namn. Ange bildens namn/titel
 • Källa. Ange bildens källa, varifrån bilden hämtats
 • Byline. Ange bildens byline som när det är kända uppgifter ska innehålla bildens upphovsman.
 • Licens. Välj bildens licens från listan.

Licensiering

Här licensierar du metadata om undersökningen.

Licens

 • Licens. Anger en den licens som metadata görs tillgänglig med. Licensen väljs från en lista.

Administrativt

Här kan administrativ information om undersökningen hanteras.

Kod

 • Kod. En kod, förkortning för undersökningen.

Alternativt Id

Här kan du hantera alternativa identiteter för undersökningen. Du kan ha flera.

 • Id. En alternativ, kanske tidigare, identitet för undersökningen.
 • System. Det system som den alternativa identiteten är giltig för.

Administrativ notering

 • En Administrativ notering kring undersökningen. Språkanpassad. Du kan ha flera.

Historiknotering

 • En Historiknotering kring undersökningen. Språkanpassad. Du kan ha flera.

Ändringsnotering

 • En Ändringsnotering kring undersökningen. Språkanpassad. Du kan ha flera.[sv]