Kyrkesund FU SMM 2081103 (2015) [sv]

Other languages: Kyrkesund FU (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet utförde i november 2015 en arkeologisk förundersökning av en del av ett kulturlager, RAÄ Klövedal 378, utanför ångbåtsbryggan i Kyrkesund, Tjörns kommun. Förundersökningen omfattade okulärbesiktning samt provgropsgrävning. Under förundersökningen blev det tydligt att kulturlagret inom aktuellt område utgjordes av ett utkastlager innehållande glasflaskor, fönsterglas, keramik, porslin, tegelpannor, slagg, ostronskal, enstaka djurben m.m. Kulturlagret kunde grovt dateras ti... Sjöhistoriska museet utförde i november 2015 en arkeologisk förundersökning av en del av ett kulturlager, RAÄ Klövedal 378, utanför ångbåtsbryggan i Kyrkesund, Tjörns kommun. Förundersökningen omfattade okulärbesiktning samt provgropsgrävning. Under förundersökningen blev det tydligt att kulturlagret inom aktuellt område utgjordes av ett utkastlager innehållande glasflaskor, fönsterglas, keramik, porslin, tegelpannor, slagg, ostronskal, enstaka djurben m.m. Kulturlagret kunde grovt dateras till 1800-/1900-tal. En stor del av fyndmaterialet förefaller vara sopor som dumpats från ångbåtsbryggan. Sjöhistoriska museet gör bedömningen att den undersökta delen av kulturlagret inte utgör fornlämning och att inga fortsatta arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1068
Länsstyrelsens diarienummer: 431-23102-2015
Statens maritima museers projektnummer: 20801103
SMM projektledare: Jens Lindström
Fältansvarig: Jens Lindström
Orsak till utredningen: Kajrenovering, utbyggnad
Uppdragsgivare: Tjörns kommun
Undersökningstyp: Arkeologisk förundersökning
Undersökningstid: 2015-11-04
Plats: Kyrkesund
Fastighet: Klövedal
Kommun: Tjörn
Län: Västra Götaland
Landskap: Bohuslän
Socken: Klövedal
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0-7m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N/E 6435698/294092
Kartblad: 7A8J (RT90)
Sjökort: 932, 9321 [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/46eda8f6-d6d3-47a7-b613-4ca56bdce034 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kyrkesund FU
Swedish

Identity
SMM 2081103
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Sjöhistoriska museet utförde i november 2015 en arkeologisk förundersökning av en del av ett kulturlager, RAÄ Klövedal 378, utanför ångbåtsbryggan i Kyrkesund, Tjörns kommun. Förundersökningen omfattade okulärbesiktning samt provgropsgrävning. Under förundersökningen blev det tydligt att kulturlagret inom aktuellt område utgjordes av ett utkastlager innehållande glasflaskor, fönsterglas, keramik, porslin, tegelpannor, slagg, ostronskal, enstaka djurben m.m. Kulturlagret kunde grovt dateras till 1800-/1900-tal. En stor del av fyndmaterialet förefaller vara sopor som dumpats från ångbåtsbryggan. Sjöhistoriska museet gör bedömningen att den undersökta delen av kulturlagret inte utgör fornlämning och att inga fortsatta arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1068
Länsstyrelsens diarienummer: 431-23102-2015
Statens maritima museers projektnummer: 20801103
SMM projektledare: Jens Lindström
Fältansvarig: Jens Lindström
Orsak till utredningen: Kajrenovering, utbyggnad
Uppdragsgivare: Tjörns kommun
Undersökningstyp: Arkeologisk förundersökning
Undersökningstid: 2015-11-04
Plats: Kyrkesund
Fastighet: Klövedal
Kommun: Tjörn
Län: Västra Götaland
Landskap: Bohuslän
Socken: Klövedal
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0-7m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N/E 6435698/294092
Kartblad: 7A8J (RT90)
Sjökort: 932, 9321
Swedish

Timespan
04/11/2015 - 04/11/2015

-Earliest time
04/11/2015
-Latest time
04/11/2015
Place
Tjörn (Kommun) [sv], Kyrkesund [sv],

-Place
Swedish

-Specified
Kyrkesund
Swedish
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
58.01501, 11.51415, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.01501
-Longitude (Easting)
11.51415
6435698, 294092, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6435698
-Longitude (Easting)
294092
-Case type
-Registration number
5.3.1-2015-1068
Beslutsdiarienummer [sv] 431-23102-2015

-Case type
-Registration number
431-23102-2015
Result

Under förundersökningen blev det tydligt att kulturlagret inom Klövedal 378 utgjordes av ett utkastlager innehållande glasflaskor, fönsterglas, keramik, porslin, tegelpannor, slagg, ostronskal, enstaka djurben m.m. Kulturlagret kunde grovt dateras till 1800-/1900-tal. En stor del av fyndmaterialet förefaller vara sopor som dumpats från ångbåtsbryggan. Sjöhistoriska museet gör bedömningen att den undersökta delen av kulturlagret inte utgör fornlämning och att inga fortsatta arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2016:2
Swedish

-Report number
2016:2
No hits.