Mittsund AU SMM 2080196 (2015) [sv]

Other languages: Mittsund AU (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet utförde i april 2015 en arkeologisk utredning i Mittsund mellan Koön och Instön i Kungälv kommun. Utredningen omfattade okulärbesiktning, sondering av botten samt provgropsgrävning. Sonderingarna utfördes främst i mitten av de planerade ledningsstråken. Provgroparna grävdes i huvudsak i anslutning till en tidigare registrerad hamnanläggning, RAÄ Marstrand 56:1, som skadats vid tidigare exploateringar.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-512
Länsstyrelsens di...
Sjöhistoriska museet utförde i april 2015 en arkeologisk utredning i Mittsund mellan Koön och Instön i Kungälv kommun. Utredningen omfattade okulärbesiktning, sondering av botten samt provgropsgrävning. Sonderingarna utfördes främst i mitten av de planerade ledningsstråken. Provgroparna grävdes i huvudsak i anslutning till en tidigare registrerad hamnanläggning, RAÄ Marstrand 56:1, som skadats vid tidigare exploateringar.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-512
Länsstyrelsens diarienummer: 431–13976–2015
Statens maritima museers projektnummer: 2080196
SMM projektledare: Jens Lindström
Fältansvarig: Jens Lindström
Orsak till utredningen: Sjöförläggning av VA och elledning
Uppdragsgivare: Kungälvs kommun
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2015-04-28–2015-04-29
Plats: Mittsund
Fastighet: Marstrand 5:1 m.fl.
Kommun: Kungälv
Län: Västra Götaland
Landskap: Bohuslän
Socken: Marstrand
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0–7 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N/E 6421718/300267
Kartblad: 7B5a SÖ (RT90)
Sjökort: 9321 [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:41:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/af37e26b-ab71-49be-b296-ac2cd37a3ca5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Mittsund AU
Swedish

Identity
SMM 2080196
Investigation type
Purpose
Description
Sjöhistoriska museet utförde i april 2015 en arkeologisk utredning i Mittsund mellan Koön och Instön i Kungälv kommun. Utredningen omfattade okulärbesiktning, sondering av botten samt provgropsgrävning. Sonderingarna utfördes främst i mitten av de planerade ledningsstråken. Provgroparna grävdes i huvudsak i anslutning till en tidigare registrerad hamnanläggning, RAÄ Marstrand 56:1, som skadats vid tidigare exploateringar.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-512
Länsstyrelsens diarienummer: 431–13976–2015
Statens maritima museers projektnummer: 2080196
SMM projektledare: Jens Lindström
Fältansvarig: Jens Lindström
Orsak till utredningen: Sjöförläggning av VA och elledning
Uppdragsgivare: Kungälvs kommun
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2015-04-28–2015-04-29
Plats: Mittsund
Fastighet: Marstrand 5:1 m.fl.
Kommun: Kungälv
Län: Västra Götaland
Landskap: Bohuslän
Socken: Marstrand
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0–7 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N/E 6421718/300267
Kartblad: 7B5a SÖ (RT90)
Sjökort: 9321
Swedish

Timespan
28/04/2015 - 29/04/2015

-Earliest time
28/04/2015
-Latest time
29/04/2015
Reference information
-Identity type
-Identity
SMM 2080196
-Place
-Place
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Role
-Person
Min. elevation
-7
Max. elevation
0
Has investigated
Geodata
57.89273, 11.63053, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
57.89273
-Longitude (Easting)
11.63053
6421718, 300267, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6421718
-Longitude (Easting)
300267
-Case type
-Registration number
5.3.1–2015-512
-Case type
-Registration number
431–13976–2015
Result

Vid utredningen påträffades ett kulturlager och en pålanläggning i vattnet utanför ovan nämnda hamnanläggning samt flera oregistrerade bebyggelselämningar på land väster om utredningsområdet. Dessa lämningar bör ses som en förlängning av RAÄ Marstrand 56:1, vars utbredning bör justeras och fornminnesförklaras då pålanläggningen daterades till 1600-tal. Det är inte heller osannolikt att åldern på de nyfunna bebyggelselämningarna på land överensstämmer med pålanläggningen.

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2015:4
Swedish

-Report number
2015:4
-Monument type
Swedish

No hits.