Åtta ankaren i Kopparsvik AU SMM 2080186 (2014) [sv]

Other languages: Åtta ankaren i Kopparsvik AU (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Inför planerad byggnation av ny kryssningskaj i Kopparsvik söder om Visby hamn på Gotland
har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), utfört en arkeologisk
utredning. Utredningen, som omfattade en totalinventering av det berörda vattenområdet samt detektering med hjälp av metalldetektor.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1-2014-1072
Statens maritima museers projektnummer:
2080186
SMM projektledare: Jens Lindström
Fältansvarig: Jens Lindström
Orsak till utredning...
Inför planerad byggnation av ny kryssningskaj i Kopparsvik söder om Visby hamn på Gotland
har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), utfört en arkeologisk
utredning. Utredningen, som omfattade en totalinventering av det berörda vattenområdet samt detektering med hjälp av metalldetektor.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1-2014-1072
Statens maritima museers projektnummer:
2080186
SMM projektledare: Jens Lindström
Fältansvarig: Jens Lindström
Orsak till utredningen: Byggande av kryssningskaj
Uppdragsgivare: Region Gotland
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 17–28 november 2014
Plats: Kopparsvik, Visby
Kommun: Gotland
Län: Gotland
Landskap: Gotland
Socken: Visby socken
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0–18 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N/E 6392038/694745
Kartblad: 6I8j SÖ
Sjökort: 731
Dokumentationshandlingar: Rapporten förvaras
på Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA),
RAÄ, Stockholm och övriga handlingar på
Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.
Fynd: har återförts till fyndplatsen [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6241c1ca-fe1c-4614-ad33-6fae30d2d9a7 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åtta ankaren i Kopparsvik AU
Swedish

Identity
SMM 2080186
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Inför planerad byggnation av ny kryssningskaj i Kopparsvik söder om Visby hamn på Gotland
har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), utfört en arkeologisk
utredning. Utredningen, som omfattade en totalinventering av det berörda vattenområdet samt detektering med hjälp av metalldetektor.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1-2014-1072
Statens maritima museers projektnummer:
2080186
SMM projektledare: Jens Lindström
Fältansvarig: Jens Lindström
Orsak till utredningen: Byggande av kryssningskaj
Uppdragsgivare: Region Gotland
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 17–28 november 2014
Plats: Kopparsvik, Visby
Kommun: Gotland
Län: Gotland
Landskap: Gotland
Socken: Visby socken
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0–18 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N/E 6392038/694745
Kartblad: 6I8j SÖ
Sjökort: 731
Dokumentationshandlingar: Rapporten förvaras
på Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA),
RAÄ, Stockholm och övriga handlingar på
Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.
Fynd: har återförts till fyndplatsen
Swedish

Timespan
17/11/2014 - 28/11/2014

-Earliest time
17/11/2014
-Latest time
28/11/2014
Place
Visby (Socken) [sv], Kopparsvik [sv],

-Place
Swedish

-Specified
Kopparsvik
Swedish
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Min. elevation
-18
Max. elevation
0
Geodata
57.62845, 18.27162, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
57.62845
-Longitude (Easting)
18.27162
6392038, 694745, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6392038
-Longitude (Easting)
694745
-Case type
-Registration number
5.3.1-2014-1072
-Case type
-Registration number
431-2751-14
Result

Utredningen, som omfattade en totalinventering av det berörda vattenområdet samt detektering
med hjälp av metalldetektor, resulterade i fynd av åtta ankaren. Två av dessa var tillverkade
av trä och resterande sex var tillverkade av järn. De av trä var av samma ålderdomliga typ men
skiljde sig åt i storlek. Fem av järnankarna utgjordes av mindre fyrarmade draggar vilka bedömdes
vara mellan 50 och 150 år gamla.

Det sjätte ankaret var ett stockankare som på typologiska grunder
kunde dateras till 1500–/1600-tal. Stockankaret och det större av träankarna påträffades utanför
utredningsområdet.

Det träankare som påträffades inom utredningsområdet
bärgades för dokumentation och provtagning varefter det efter återdeponerades på
botten intill stockankaret utanför utredningsområ­det. Resultatet av 14C-analysen visade att ankaret
troligtvis tillverkats på 1900-talet.

Inga fornlämningar eller andra fornfynd påträffades inom utredningsområdet.

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2015:2
Swedish

-Report number
2015:2
No hits.